Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 15:28

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи балнс (ЕТ) за 2012 година

Годишният отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс - пълен комплект
Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2012 година
2. Отчет за приходите и разходите за 2012 година
3. Справка за платените данъци и такси за 2012 година
4. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2012 година

Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.

Подобни статии:
 

Реклама