Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 15:49

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се подават заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел за 2012 година.

Годишният отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2012 година – пълен комплект
Годишен отчет за дейността на с нестопанска цел през 2012 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2012 година
2. Справка за местните единици за 2012 година
3. Справка за група предприятия през 2012 година
4. Счетоводен баланс към 31.12.2012 година
5. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2012 година
6. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2012 година
7. Отчет за собствения капитал за 2012 година
8. Отчет за паричните потоци за 2012 година
9. Справка за приходите и разходите от лихви за 2012 година
10. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2012 година
11. Справка за платените данъци и такси за 2012 година
12. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
13. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2012 година
14. Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2012 година
15. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2012 година
16. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2012 година
17. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2012 година
Подобни статии:
 

Реклама