Когато на работник е отправено предизвестие за прекратяване на трудов договор, за времето на предизвестието полагат ли му се дни платен отпуск за тези 30 дни? Към датата на прекратяването ли се изчислява неизползвания платен годишен отпуск, който се изплаща като обезщетение, и променя ли се броят им ако по време на предизвестието работника е бил в отпуск или болничен?

В чл. 351 от КТ е предено, че трудов стаж по смисъла на този кодекс е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс, или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител.

В случай, че работникът или служителят е отработил връченото предизвестие за прекратяване на трудовия договор, времето се признава за трудов стаж. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителят се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Съгласно чл. 224, ал.1 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. Разрешеният на лицето отпуск поради временна неработоспособност след връчване на предизвестието не прекъсва срока на вече връченото предизвестие, както и не удължава неговият срок. В чл.335, т.1 от КТ е предвидено, че при прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичане срока на предизвестието. Съгласно чл. 42, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. Обстоятелството, че лицето се намира във временна неработоспособност по време на предизвестието, е без значение с оглед изплащане на посоченото обезщетение. Както вече посочихме, отпускът поради временна неработоспособност не удължава срокът на връченото предизвестие. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама