При прекратяване по чл.328 ал.1 т.3 до колко време работника може да си поиска обезщетението по чл.222 ал.1

Прекратяването на трудовия договор от работодателя при намаляване обема на работа е уредено в чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/, който регламентира, че работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2.

Съгласно разпоредбата на чл. 222, ал. 1 КТ при уволнение поради намаляване обема на работа работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя, което е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Това обезщетение е дължимо от работодателя след изтичане на срока, за който се дължи и при представяне на трудова книжка, от която да е видно, че работникът или служителят не е започнал друга работа. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия . В случай, че обезщетението не Ви бъде изплатено от работодателя, Вие можете по съдебен ред да потърсите правата си, като давностният срок е 3 години, считано от деня, в който задължението е станало изискуемо (чл. 358, ал. 1, т. 3 КТ). При парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред (чл. 358, ал. 2, т. 2 КТ). / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама