Въпрос : Как се определя работното време при съставянето на месечния график и работна смяна от 22.00 до8.00 ч. Имам ли право на 2% ДМВ и заплащане за нощен труд. В месечният ми график имам работни часове и в неделя. Трябва ли да ми се заплатят като труд в празничен ден.

Отговор : Съгласно чл. 140, ал. 1 от КТ нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа.

Според ал. 2 на чл. 140 от КТ, нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за непълнолетни работници и служители - от 20,00 ч. до 06,00 ч. В чл. 141, ал. 1 е предвидено, че когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени. Работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна, а с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна – ал. 2. Редуването на смените в предприятието се определя в правилника за вътрешния трудов ред – ал. 3 на чл. 141 от КТ. Работното време на всички работници и служителите не може да бъде повече от 8 часа, като при сумирано изчисляване на работното време се допуска смените им да бъдат до 12 часа. Съгласно чл. 142, ал.4 от КТ максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа.
Според чл. 261 от КТ положеният нощен труд се заплаща с увеличение. Увеличеното заплащане на нощния труд е регламентирано и се изчислява по реда на чл. 9 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). Освен това, в чл. 8 на цитираната наредба е предвидено и заплащането на допълнително трудово възнаграждение за всеки отработен нощен час или част от него между 22.00 и 6.00 часа, чийто минимален размер е 0,25 лв. на час. Следователно за всеки отработен нощен час или част от него между 22.00 и 6.00 часа, следва да получите допълнително трудово възнаграждение в размер не по-малък от 0,25 лв. на час.
Съгласно чл. 262 от КТ положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от: 1. 50 на сто - за работа през работните дни; 2. 75 на сто - за работа през почивните дни; 3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници; 4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време. В разпоредбата на чл. 262, ал. 2 от Кодекса на труда е регламентирано, че когато не е уговорено друго, увеличението за положения извънреден труд се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено в трудовия договор. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама