Съгласно чл. 195, ал. 1 от Кодекса на труда, дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Съгласно чл. 188, ал. 1 от Кодекса на труда, дисциплинарните наказания са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение.

На основание чл. 344, ал. 2 от Кодекса на труда, работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иск от работника или служителя пред съда. Следователно, дисциплинарното наказание "уволнение" може да се обжалва пред работодателя, който може да я отмени по свой почин и да възстанови работника или служителя на работа, като се счита, че наказанието не е налагано. Когато е наложено дисциплинарно наказание "забележка" или "предупреждение за уволнение", работника или служителя има възможност да предяви иск по трудов спор за отмяна на наложените наказания.

Съгласно чл. 358, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекс на на труда, исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове:
1. едномесечен - по спорове за ограничена имуществена отговорност на работника или служителя, за отмяна на дисциплинарно наказание "забележка" и в случаите по чл. 357, ал. 2;
2. 2-месечен - по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама