Съгласно чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Според ал. 2 когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.

Разпоредбите на тази алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина – ал. 3. Съгласно чл. 399 КТ цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Поради това, при нарушение на трудовото законодателство е необходимо да се обърнете към Инспекцията по труда във Вашето населено място или към Главна инспекция по труда - София за проверка и съдействие по посочения проблем.

Подобни статии:
 

Реклама