Въпрос : На служител е връчено предизвестие на 01.10.2013 г./безсрочен трудов договор/Освобождаваме от 01.11.2013 г. по чл.328 ал.1 т.3. Той отказва да подпише заповедта и да получи трудовата си книжка. Какво е редно да направи работодателя?

Отговор : Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда трудовият договор се прекратява при прекратяване с предизвестие – с изтичането на срока на предизвестието. Цитираната разпоредба определя момента на прекратяване на трудовия договор. Трудовият договор се прекратява писмено (чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда). Задължение на работодателя е да прекрати писмено трудовия договор на конкретен работник или служител, като в акта за прекратяване (заповедта) и съответно в трудовата книжка се вписва правното основание за прекратяване на договора. Актът за прекратяване на трудов договор се подписва и от двете страни по трудовото правоотношение.

Съгласно чл. 128а, ал. 3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. Удостоверяването на връчването, съответно получаването на заповедта, се извършва чрез подписа на работника или служителя. Връчването на заповедта би могло да се осъществи и чрез изпращането й с препоръчано писмо с обратна разписка.

В чл.350, ал.1 от Кодекса на труда е предвидено че, при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. В чл. 6, ал. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж е предвидено, че когато трудовата книжка не бъде получена от работника или служителя, работодателят му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви, за да я получи лично. Тя може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено съгласие. Въпроси МТСП

Подобни статии:
 

Реклама