Въпрос : Прекратено трудово правоотношение на основание чл.325ал.1 КТ, след което съм пуснала документи в РУСО за пенсия имам ли право на обещетение по чл. 222 ал.3

Отговор : В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 2 брутни заплати е към момента на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Обезщетение от 6 брутни заплати се дължи от работодателя, ако лицето през последните 10 години от трудовия си стаж е работило при “същия работодател”. Ако към момента на прекратяване на трудовото Ви правоотношение имате придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, следва да се приеме, че ще имате право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер на 2 или 6 брутни заплати. Обстоятелството дали сте упражнила това свое право и сте се пенсионирала е без значение с оглед неговото изплащане. Трудово - правен спор във връзка с изплащане на посоченото обезщетение се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред - чл. 358, ал.1, т. 3 и ал. 2, т. от КТ. / МТСП

Подобни статии:
 

Реклама