Въпрос : На 01.12.2013г.получих заповедта си за освобождаване от работа поради пенсиониране. На 02.12.2013., получих нова заповед за назначаване на работа в същото предприятие, но там е отбелязано че ще ми се начислява клас 0.6%.

Отговор : Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности. Съгласно ал. 4, т. 1 и ал. 5 на същата разпоредба, при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Според член единствен от Постановление № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. При нарушение на трудовото законодателство може да сигнализирате инспекцията по труда по седалището на работодателя.

Извън поставения въпрос Ви обръщаме внимание, че за да е налице прекратяване на осигуряването с оглед придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, трябва да има прекратяване на трудовата дейност. Такова прекратяване има, когато лицето не работи и не се счита за осигурено на нито едно от основанията по чл. 4 КСО поне един работен ден. В тази връзка няма да е налице прекратяване на осигуряването, когато се сключва нов трудов договор в следващия работен ден след прекратяване на предходния трудов договор, тъй като осигуряването продължава без прекъсване. На основание гореизложеното, за да е налице прекратяване на осигуряването Ви при подаване на заявлението за отпускане на пенсия, трябва да има период, който да не Ви се зачита за осигурителен стаж. За допълнителна информация по този въпрос може да се обърнете към Националния осигурителен институт. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама