Въпрос : Въведен шестмесечен период на сумиране на работното време. Въпросът ми е базата работни дни, които трябва да се отработят за всеки отделен период включва ли и съответните официални празници за периода или ги изключва.

Отговор : Съгласно чл. 142, ал. 2 от КТ работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Това е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време (по чл. 136, 137 и чл. 140 от КТ) се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време.

В този случай, продължителността на работното време през отделните работни дни може да надвишава нормалната, но работата в повече се компенсира с почивка в границите на отчетния период, като балансът на работното време и свободното време се спазва средно за периода, през който се отчита (сумира) работното време. Нормата за продължителност на работното време при сумираното му изчисляване по чл. 142 от Кодекса на труда се определя, като броят на работните дни по календар за съответния месец(период) се умножи по дневната продължителност на работното време на съответното работно място(длъжност), установена по реда на чл. 136, ал.3, т.1 или по чл. 137, ал.1 от Кодекса на труда. Например, ако месеца има 20 работни дни по 8 часа, лицата трябва да изработят 160 часа.

При установено от работодателя по реда на чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда сумирано изчисляване на работното време, за съответния период ще бъде налице извънреден труд когато (след превръщането на нощните часове в дневни съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата) нормата работно време за същия период е превишена. Само когато се получат часове над определената норма за периода, те представляват извънреден труд и се заплащат съгласно чл. 262, ал. 1, т. 4 от КТ, а именно: положеният извънреден труд за работа при сумирано изчисляване на работното време се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 50 на сто. Когато не е уговорено друго, увеличението се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор. Когато се полага труд през дните на официалните празници, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение (чл. 264 от КТ). / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама