Условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за 2013 г. за жените са: навършена възраст 60 години и 8 месеца и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца. С направените промени, свързани с условията за пенсиониране по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), се предвижда за 2014 г. да бъдат запазени условията за пенсиониране от 2013 г., като право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 63 години 8 месеца и осигурителен стаж 37 години и 8 месеца за мъжете.

В разпоредбата на чл. 68, ал. 3 КСО е предвидена възможност за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от лица с по-малък осигурителен стаж. Съгласно посочената разпоредба, в случай че лицата нямат право на пенсия по общия ред, до 31 декември 2011 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години, като за 2013 г. изискуемата възраст е 65 години и 8 месеца. С направените законодателни промени се предвижда тази възраст да се запази и за 2014 г. За допълнителна информация следва да се обърнете към Националния осигурителен институт. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама